Hospital
************
JJ hospital Tel:23731144
************
Cama hospital Tel:22611648
************
St George hospital Tel:22620242
************
GT hospital Tel:22621464
************
ESIS (mulund) Tel:25645520
************
ESIS (worli) Tel:2493342
************
ESIS (marol) Tel:28367203
************
ESIS kandivali Tel:28877764
************
ENT hospital (fort) Tel:22042526
************
Kastruba hospital Tel:23083901
************
Nair hospital tel:23081490
************
TB hospital (sewree) tel:24146993
************
KEM hospital (parel) tel:24136051
************
LTMG (sion) hospital tel:24076381
************
Bhaba (bandra) hospital tel:26422775
************
V N Desai (santacruz) hospital tel:26182081
************
Cooper (vile parle) hospital tel:26207254
************
Bhabha (kurla) hospital tel:26500241
************
Maa (chembur) hospital tel:25220333
************
Sant muktabai(barve nagar/ghatkoper) hospital tel:25126088
************
Rajawadi Ghatkoper hospital tel:25095149
************
Bhagawati (borivali) hospital tel:28932461
************
Agarwal (mulund) hospital tel:25605728
************
Mulund general hospital tel:21636225
************
Centenary (kandivali) hospital tel:28051509
************
Centenary govendi(satapthi) hospital tel:25564069
************
MV Desai malad (E) hospital tel:28774215


Polaroid